Kliknite na logo za povratak na početnu stranicu

<<< назад


Иновације у настави, XXII, 2009/3, стр. 88-98
UDC 371.322.7:005.8

др Мара Ђукић, Филозофски факултет, Нови Сад
др Светлана Шпановић, Педагошки факултет, Сомбор
Е-портфолио као средство евалуације у основношколској настави

 

Резиме:


У овом раду, настављајући своја истраживања дидактичких иновација за које се очекује да могу бити у функцији квалитета и наше реформисане школе (тимска настава, контекстуално, интегративно и самоусмерено учење, мултимедијални извори знања и модели уџбеника за основно образовање и иновативне форме евалуације основношколске наставе), аутори разматрају основне проблеме везане за примену електронског портфолиа (E-portfolio) као новог средства евалуације у основношколској настави.

Рад почиње краћим приказом конструктивистичке перспективе, из које се сагледавају и основна обележја евалуације помоћу е-портфолиа, који је за релативно кратко време од када се користи у многим школама широм света постао веома популаран као израз аутентичног, кумулативног и индивидуализованог евидентирања, праћења и процењивања ученичких постигнућа. Затим су представљене предности и недостаци е-портфолиа, а осветљена су и друга отворена питања и дилеме.

На крају, закључено је да позитивни резултати досадашњих истраживања и искуства стечена током коришћења е-портфолиа представљају солидну основу за претпоставку како би имплементација ове иновације у комплексни систем вредновања била од великог значаја као израз унутрашње, педагошке реформе школе и као допринос квалитету образовања у Србији.

Кључне речи:
е-портфолио, настава, вредновање, конструктивизам, иновације

 

Summary:


In this paper, we are continuing our research of didactic innovations which are expected to fornication in improving quality of the reformed school (team teaching, contextual, integrative and self-directed learning, multi-media sources of knowledge and models of course books for primary school education and innovative forms of evaluation of the primary school). The authors discuss the basic issues of applying electronic portfolio (E-portfolio) as new means of evaluation of the primary school curriculum.

The paper starts with the short review of constructivism perspective from which basis features of evaluation are observed by e-portfolio, which in relatively short time since using in many schools throughout the world, has become a popular expression of authentic, cumulative and individualized evidence of estimation the students’ achievements. Then, advantages and disadvantages of portfolio are presented, and some other issues are discussed.

In the end, it has been concluded that positive results of the completed research and the experience in using the portfolio represent a firm foundation for the assumption so that implementation of this invention is a complex system of evaluating could be of a great importance as the sign of inner, pedagogical reform of the school as well as contribution to education in Serbia.

Key words:
e-portfolio, teaching, evaluating, constructivism, innovations

   
 

Povratak na početnu stranicu