Image Map   Image Map

Учитељи – Изборни предмети

ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ – ОСНОВНЕ СТУДИЈЕ

Изборни предмети II година 2021/2022. за учитеље >>>

Изборни предмети III година 2021/2022. за учитеље >>>

Изборни предмети IV година 2021/2022. за учитеље >>>

 

СПИСКОВИ СТУДЕНАТА ПО ИЗБОРНИМ ПРЕДМЕТИМА

ОСНОВНЕ СТУДИЈЕ

I година

Дигитална писменост у васпитно-образовној делатности >>>

Историја француске цивилизације >>>

Камерна музика I >>>

Керамика у основној школи I >>>

Пливање >>>

Правопис и књижевнојезичка норма >>>

Специјална педагогија >>>

Стратегије успешног учења >>>

Тумачење библије I >>>

Увод у студије глобализације >>>

Хор I >>>

 

II година

Вршњачко насиље у школи >>>

Европски стандарди информатичких знања >>>

Завичајна географија >>>

Иновативни програми у физичком васпитању деце >>>

Казивање уметничког текста >>>

Камерна музика II >>>

Креативне игре на енглеском језику >>>

Креативни покрет >>>

Основе дечијих плесова >>>

Основе организације и управљања образовним институцијама >>>

Политичка социологија савременог друштва >>>

Развијање језичких знања и вештина на енглеском језику >>>

Савремена француска култура >>>

Сарадња породице и школе >>>

Тумачење библије II – eтика и култура >>>

Увод у теорију и праксу позоришне уметности II >>>

Хор II >>>

 

III година

Вредновање педагошког рада >>>

Географски појмови кроз огледе >>>

Друштвено ангажована уметност у раду са децом >>>

Комплексна евалуација у настави природе и друштва >>>

Методика ваннаставних активности >>>

Настава у природи >>>

Образовање за медије >>>

Образовање на даљину >>>

Основе сценске уметности >>>

Планирање наставе енглеског језика >>>

Појам и одређење ауторске бајке >>>

Практични аспекти наставе енглеског језика I >>>

Путовања као вид образовања и културе >>>

Савремене концепције и стратегије разредне дисциплине >>>

Стратегија избора музичке литературе за децу >>>

Учење страног језика на дечијем узрасту >>>

Хор III >>>

 

IV година

Активности у природи >>>

Буквари и букварска настава – компаративни приступ >>>

Деца у улози чувара природе >>>

Методика дикције и реторике >>>

Методика наставе енглеског језика >>>

Методички приступ теми смрти у поезији за децу и младе >>>

Млади јунак у савременом српском роману за децу, методички аспекти >>>

Организација активности у настави енглеског језика >>>

Практични аспекти наставе енглеског језика II >>>

Проблемски задаци у почетној настави математике >>>

Пројектна настава у ИКТ окружењу >>>

Рад са дечјим инструментима >>>

Свет науке из угла енглеског језика >>>

Стваралачке активности у настави српског језика и књижевности >>>

Сценска уметност, методички аспект >>>

Уџбеник математике – основна књига за учење >>>

Хор IV >>>