baner_naucni_skup   baner_naucni_skup baner_naucni_skup

Реализовани – скупови

06. 07. 2017

Дана, 26. и 27. маја 2017. године у Аранђеловцу одржан је међународни научни скуп „Проблеми и дилеме савремене наставе у теорији и пракси“. Пријављено је 124 саопштења чији су сажеци објављени на српском језику и на енглеском језику у Зборнику резимеа (уредници Вера Ж. Радовић, Душка Михајловић, Ивана Стојков; издавач Учитељски факултет, Београд; ISSN978-86-7849-240-2, COBISS 371.3(082), 373.2.022(082), 37.02(082), стр. 301). Објављене резимее потписало је 192 аутора и коаутора, а скупу је присуствовало више од 150 пријављених учесника и слушалаца.

Детаљније >>>

Фото-галерија >>>

4. 06. 2015

Учитељски факултет Универзитета у Београду у сарадњи са Педагошким факултетом Универзитета „Св. Климент Охридски“ у Битољу, Факултетом за образовне науке, психологију и друштвене науке Универзитета „Аурел Влајку“ у Араду, Педагошким факултетом Универзитета у Марибору и Универзитетом за образовање наставника у Бјену организује међународни научни скуп који ће бити одржан 20. новембра 2015. године. Тематски оквир скупа је Дидактичко-методички приступи и стратегије – подршка учењу и развоју деце.

Позивно писмо >>>

Препоруке за смештај и водичи за учеснике који нису из Београда >>>

Програм међународног научног скупа >>>

Уметнички програм >>>

Плакат >>>

Učiteljski fakultet Univerziteta u Beogradu u saradnji sa Pedagoškim fakultetom Univerziteta „Sv. Kliment Ohridski“ u Bitolju, Fakultetom za obrazovne nauke, psihologiju i društvene nauke Univerziteta „Aurel Vlajku“ u Aradu, Pedagoškim fakultetom Univerziteta u Mariboru i Univerzitetom za obrazovanje nastavnika u Bjenu organizuje međunarodni naučni skup koji će biti održan 20. novembra 2015. godine. Tematski okvir skupa je Didaktičko-metodički pristupi i strategije – podrška učenju i razvoju dece.

Pozivno pismo >>>

Preporuke za smeštaj i vodiči za učesnike koji nisu iz Beograda >>>

Teacher Education Faculty of the University of Belgrade is proud to announce its scientific conference to be held on 20th November 2015, and organized in cooperation with Pedagogical Faculty of the University St Climent Ohridski in Bitola, Faculty for Educational Sciences, Psychology and Social Sciences of the University Aurel Vlajku in Arad, Pedagogical Faculty of the University of Maribor and the University for Teacher Education in Bien. The Conference theme is Didactic and Methodological Approaches and Strategies – Support to Children’s Learning and Development.

Call for papers >>>

Recommendations for accommodation and guides participants who are not from Belgrade >>>

International Scientific Conference Program >>>

Poster >>>

ЗБОРНИК РАДОВА СА МЕЂУНАРОДНОГ НАУЧНОГ СКУПА ДИДАКТИЧКО-МЕТОДИЧКИ ПРИСТУПИ И СТРАТЕГИЈЕ – ПОДРШКА УЧЕЊУ И РАЗВОЈУ ДЕЦЕ КОЈИ ЈЕ ОДРЖАН 20. НОВЕМБРА 2015. ГОДИНЕ.

Детаљније >>>

* * *

ДИДАКТИЧКО-МЕТОДИЧКИ ПРИСТУПИ И СТРАТЕГИЈЕ – ПОДРШКА УЧЕЊУ И РАЗВОЈУ ДЕЦЕ

На седници ННВ одржаној 26.1.2015. године донета је одлука о организовању међународног научног скупа на учитељском Факулету Универзитета у Београду.

Скуп је организован у сарадњи са: Педагошким факултетом Универзитета „Св. Климент Охридски“ у Битољу, Факултетом за образовне науке, психологију и друштвене науке Универзитета „Аурел Влајку“ у Араду, Педагошким факултетом Универзитета у Марибору и Универзитетом за образовање наставника у Бјену. Скуп је одржан 20.11.2015. године у складу са Програмом скупа.

 

Прилози:

  1. Програм скупа
  2. Плакат скупа
  3. Уметнички програм
  4. Извештај

Фотографије са скупа

* * *

 

У периоду од 1996- 1998 године одржана су 4 скупа у сарадњи са Руском академијом образовања из Москве и саопштења публикована на руском и српском језику у зборницима радова.

Теме скупова су биле:

Иновације и традиција у образовању (два скупа са истом темом, један на Златибору, други у Москви);

Чиниоци и индикатори ефикасности и методе унапређења основног васпитања и образовања;

Педагошки кадрови на прагу 21. века.

У сарадњи са Техничким факултетом у Зрењанину, 1999. године је на нашем Факултету одржан скуп са темом Настава на даљину, који је финансијски подржало Министарство за високо образовање.

2006. године су одржана три скупа на Учитељском факултету. Теме су биле:

Социјални односи у школи и проблеми у понашању ученика;

Иновације у настави страних језика;

Душан Радовић и развој модерне српске књижевности.

31. маја 2007. године организован је скуп са међународним учешћем на тему Промене у основношколском образовању- дидактичко-методички аспекти.

10. децембра 2008. године, тема скупа са међународним учешћем била је: Иновације у основношколском образовању- од постојећег ка могућем.

2009. године, скуп са међународним учешћем имао је као главну тему Иновације у основношколском образовању- вредновање.

2010. године, скуп са међународним учешћем организован је на тему Методичке иновације у основношколском и предшколском образовању и васпитању.

08. 02. 2012. године, на Факултету је организован скуп са међународним учешћем чија тема је била: Концепције и стратегије обезбеђивања квалитета базичног образовања и васпитања.

22. маја 2013. године одржан је округли сто који је око теме Образовање, наука, религија окупио најзначајније познаваоце на челу са др Владетом Јеротић.

Поред тога, самостално и у сарадњи са Библиотеком града и Коларчевом задужбином организоване су промоције књига чији су аутори наставници и сарадници нашег Факултета.

Скупови одржани на Факултету током 2013. године

 

22. маја 2013. године одржан је округли сто који је око теме Образовање, наука, религија окупио најзначајније познаваоце на челу са др Владетом Јеротић. Организатор скупа био је доц. др Миодраг Вуковић.

 

11. 10. 2013. године одржана је конференција са међународним учешћем на тему: Ка квалитетном базичном образовању и васпитању- стандарди и ефекти. Председник програмског одбора: проф. др Биљана Требјешанин; председник организационог одбора: др Невена Буђевац. Саопштења је поднело 77 учесника из Србије, Словеније, Хрватске, Републике Српске и Црне Горе.

 

Наставници и сарадници Факултета на скуповима у иностранству

Наши наставници и сарадници су, осим на скуповима у земљи, учествовали на научним скуповима у Португалу, Русији, Немачкој,  Финској, Пољској и другим. Неки од значајнијих међународних скупова на којима су, у протеклих пет година, активно учествовали наставници и сарадници Факултета су: 11th International Conference: Further Education in the Balkan Countries, Balkan Society for Pedagogy and Education, Selcuk University, Faculty of Education, Konya, Turky, 2008; International Symposium Elementary Mathematics Teaching, SEMT 09, Charles University, Faculty of Education, Prague, 2009; 18th International Conference: Mathematics, Computer, Education, Pushchino (Пушино), Russia 2011; The 36th Conference of the International Group for the Psychology of Mathematics Education, Taipei, Taiwan, 2012;  ISSA and DECET International Conference: Co-constructing professional learning: Pathways towards Quality, Equity and Respect for Diversity in ECEC, Opatija, 2012; 3rd World Conference on Learning, Teaching & Educational Leadership, 2012, Brussels; и др.