Sajt Savremeno Virtuelna tura FB IN YT   Image Map   Пошаљите нам ваше  сугестије на имејл:

Реализовани – Пројекти

У истраживачком циклусу Министарства науке од 2011-2014 године финансијски је подржан пројекат који се рализује на Факултету под насловом:

Концепције и стратегије обезбеђивања квалитета базичног образовања и васпитања

Циљ пројекта је да допринесе даљем развоју система обезбеђивања квалитета у предшколском и основношколском образовању и васпитању, проширивањем одговарајуће теоријско-концептуалне и емпиријске основе за дефинисање релевантних елемената система обезбеђивања квалитета. Тематски оквир пројекта укључује: критичку и метаанализу релевантних савремених концепција и истраживања образовања и васпитања и њихових релација са прокламованим циљевима у нашем базичном образовању; истраживање чинилаца ефикасности процеса образовања и васпитања: персоналних, срединских и њихових интеракција; истраживање информационо-комуникационе технологије са становишта функције у подизању квалитета базичног образовања и васпитања, с посебним циљем дефинисања стандарда квалитета образовних дигиталних медија и апликација, као и безбедног коришћења интернета; квалитет наставних програма, садржаја и наставних средстава за различите предметне области из угла обезбеђивања квалитета знања; емпиријска провера применљивости, услова и ефеката примене различитих наставних модела; постигнућа ученика и парадигме њихове процене.

Руководилац пројекта: Проф. др Ивица Радовановић

Истраживачи на пројекту:

Проф. др Вељко Банђур, редовни професор

Проф. др Аурел Божин, редовни професор

Проф. др Нада Вилотијевић Нада Вилотијевић, редовни професор

Проф. др Ана Вујовић, ванредни професор

Проф. др Мирко Дејић, редовни професор

Проф. др Данимир Мандић, редовни професор

Проф. др Драган Мартиновић, редовни професор

Проф. др Јасмина Милинковић, ванредни професор

др Гордана Мишчевић Кадијевић, доцент

др Зорана Опачић, доцент

Проф. др Ивица Радовановић, редовни професор

др Мирослава Ристић, доцент

Александар Тадић, сарадник у настави

Проф. др Биљана Требјешанин, редовни професор

Пројекти других институција у којима учествују наставници и сарадници Учитељског факултета у Београду:

Смена поетичких парадигми у српској књижевности 20. века: национални и европски контекст, бр.178016 (Филолошки факултет, Универзитет у Београаду)

Истраживачи: др Слађана Јаћимовић, доцент

др Александар Јовановић, редовни професор

Квалитет образовног система Србије у европској перспективи (КОССЕП), бр.179010 (Филозофски факултет Универзитет у Новом Саду)

Истраживачи: др Грозданка Гојков, редовни професор

 

Педагошки плурализам као основа стратегије образовања, бр. 179036 (Филозофски факултет, Универзитет у Новом Саду)

Истраживачи: др Грозданка Гојков, редовни професор

др Адриан Негру, редовни професор

др Александар Стојановић, доцент

 

Лингвистичка истраживања савременог српског књижевног језика и израда речника српско-хрватског књижевног и народног језика, бр. 178009 (Институт САНУ)

Истраживачи: др Милица Радовић Тешић, редовни професор

др Бојана Милосављевић, доцент

 

Структурне, друштвене и историјске промене српског друштва у контексту европских интергација и глобализације, бр. 179039 (Институт за филозофију и друштвену теорију, Београд)

Истраживачи: др Миле Савић, редовни професор

 

Политике друштвеног памћења и националног идентитета: регионални и европски контекст, бр. 179049  (Инстут друштвених наука, Београд)

Истраживачи: др Миле Савић, редовни професор

Фундаментални когнитивни процеси и функције, бр. 179033 (Филозофски факултет, Универзитет у Београду, Лабораторија за психологију)

Истраживачи: др Невена Буђевац, асистент

Геометрија, образовање и визуелизација са применама, бр. 174012 (Математички факултет, Универзитет у Београду)

Истраживач: Јелена Грујић, сарадник у настави

 

Културолошке теорије књижевности и српска књижевна критика, бр. 178013 (Институт за књижевност и уметност, Београд)

Истраживачи: др Петар Пијановић, редовни професор

Историја српске филозофије,  бр. 179064 (Филозофски факултет, Универзитет у Београду)

Истраживачи: др Дејан Вук Станковић, доцент

 

Међународни пројекти у чијој реализацији учествују наставнци Факултета:

 

Quality Increase in Higher Education Тeaching through Inovative Methods” који реализује Висока струковна школа за образовање васпитача из Вршца и “Ioan Slavici” Foundation for Culture and Education-University, Timisoara, Romania;

International Teacher Leadership, Faculty for Education, Cambridge University и Education Support Program (OSI);

TEMPUS пројекти:  Educational Policy Study Programе in Serbia and Montenegro i Harmonization and Modernization of the Curriculum for Primary Teacher Education.

У периоду од 1993-2002. године на Факултету је, поред индивидуалног научног рада, реализовано 8 научно-истраживачких пројеката:

 

Емпиријска верификација Наставног плана и програма учитељских факултета;

 

Даровити ученици и неуспех;

 

Вредновање и рејтинг основне школе;

 

Чиниоци, индикатори и методе унапређивања основног васпитања и образовања;

 

Наша основна школа будућности;

 

Интерактивне мултимедијалне учионице;

 

Експерименталне школе као носиоци развојних промена;

 

Образовање учитеља у свету и код нас.

 

У периоду од 2002. до 2010. године, уз финансијску подршку Министарства за науку и технолошки развој Републике Србије, реализована су 4 пројекта:

Креирање модела Центра за проучавање медија и развој образовања на даљину (2002-2005), руководилац Светлана Безданов-Гостимир;

 

Промене у основношколском образовању- проблеми, циљеви, стратегије (2006-2010), руководилац проф. др Ивица Радовановић, у реализацији учествовало 23 наставника и сарадника Факултета;

 

Евалуација курикулума Учитељског факултета и промена информационо-комуникационих технологија ради подизања квалитета наставе (2006-2010), руководилац проф. др Данимир Мандић, у рализацији учествовало седам професора и сарадника Факултета;

 

Web point for teachers и World University Austrija (2006-2007).