Image Map   sporazum

Студент продекан – Студентски живот

 

СТУДЕНТ ПРОДЕКАН

Немања Станков

Студент четврте године на смеру за образовање учитеља

Канцеларија: 011/3615 225, локал 106

Телефон: 062/80 80 357

e-mail: student.prodekan@uf.bg.ac.rs

Рад са студентима:

Понедељком и петком  13 – 15 часова

 

Студент продекан је представник студената који, као члан Деканског колегијума, представља спону између студената и руководства Факултета. Студент продекан присуствује седницама Наставно-научног већа, Савета и Колегијума методичара, активно се укључује у питања која се тичу студената, сарађује са осталим продеканима на нивоу Универзитета, као и са студентима продеканима на осталим учитељским факултетима у Србији, координира рад студентских организација и Студентског парламента. Мандат студента продекана траје годину дана са правом реизбора.

П Р А В И Л Н И К >>>