Image Map   Image Map

Студент продекан – Студентски живот

 

СТУДЕНТ ПРОДЕКАН

Виолета Миливојевић

Студент на мастер студијама, студијски програм за образовање учитеља

Телефон: 011/3615 225, локал 106.

e-mail: student.prodekan@uf.bg.ac.rs

Рад са студентима: понедељком, 11.00-13.00 часова и уторком, 13.00-15.00 часова, канцеларија бр. 27, Краљице Наталије 43.

 

Студент продекан је представник студената који, као члан Деканског колегијума, представља спону између студената и руководства Факултета. Студент продекан присуствује седницама Наставно-научног већа, Савета и Колегијума методичара, активно се укључује у питања која се тичу студената, сарађује са осталим продеканима на нивоу Универзитета, као и са студентима продеканима на осталим учитељским факултетима у Србији, координира рад студентских организација и Студентског парламента. Мандат студента продекана траје годину дана са правом реизбора.

П Р А В И Л Н И К >>>