Sajt Savremeno Virtuelna tura FB IN YT   Image Map   Пошаљите нам ваше сугестије на имејл:

Списак одобрених тема за дипломске студије

ТЕМЕ ЗА ИЗРАДУ ДИПЛОМСКИХ РАДОВА ЗА ШКОЛСКУ 2015/2016. ГОДИНУ

Предмет: Методика физичког васпитања

Предметни наставник: проф. др Даница Џиновић Којић

 1. Садржаји физичког васпитања за децу јасленог узраста
 2. Садржаји физичког васпитања за децу од 3-6 година живота
 3. Садржаји физичког васпитања за децу припремне предшколске групе
 4. Ходање и трчање у формама рада са децом
 5. Провлачење, пузање и пењање у формама рада са децом
 6. Колутање и котрљање у формама рада са децом
 7. Примена елементарне гимнастике у физичком васпитању предшколске деце
 8. Примена елементарне атлетике у физичком васпитању предшколске деце
 9. Примена плесних активности у физичком васпитању предшколске деце
 10. Покретна игра у физичком васпитању и њен значај за развој моторичких способности
 11. Примена мини спортских игара у физичком васпитању деце припремне предшколске групе
 12. Улога и значај јутарњег телесног вежбања за децу
 13. Реализација садржаја физичког васпитања кроз усмерену моторну активност
 14. Реализација садржаја физичког васпитања у дворишту предшколске установе
 15. Улога, значај и заступљеност справа и реквизита у физичком васпитању деце

 

Предмет: Књижевност за децу и младе

Предметни наставник: проф. др Зорана Опачић

 1. Дечји ликови у поезији Јована Јовановића Змаја
 2. Слика детета у народним лирским песмамa
 3. Басне као вид књижевности за децу (на примеру дела одабраних аутора)
 4. Слика детињства у Башти сљезове боје Бранка Ћопића / Рани јади Данила Киша
 5. Бајка као текст и као цртани филм (поређење бајке аутора по избору и цртаног филма)
 6. Приповедање као вид повратка у детињство у прози Иве Андрића
 7. Просветитељске идеје у роману Робинсон Крусо Данијела Дефоа
 8. Одрастање у роману Хајдуци Бранислава Нушића и Хајдук у Београду Градимира Стојковића

 

Предметни наставник: доц. др Јелена Панић Мараш

 1. Представе о женском у модерној српској поезији за децу (Александар Вучо, Душан Радовић, Љубивоје Ршумовић)
 2. Имплицитна поетика Душана Радовића (песме, приче, радио драма)
 3. Путописи као жанр књижевности за децу
 4. Слика детињства у роману Пипи Дуга Чарапа Астрид Линдгрен
 5. Упоредна анализа сценских бајки Александра Поповића и бајки „Црвенкапа“, „Пепељуга“ и „Снежана и седам патуљака“.

 

Предмет: Српска култура у европском контексту

Предметни наставник: проф. др Александар Јовановић

 1. Народни музеј у Београду – настанак, развој и културно-историјски значај
 2. Стеван Стојановић Мокрањац и српска фолклорна музика
 3. Задужбинарство и задужбинари у Србији 19. и 20. века
 4. Историјско-културни значај манастира Крушедол
 5. Матица српска: историја и културно-образовни значај
 6. Андрићград: настанак, делатност, мисија
 7. Значај етно-села у културном туризму Србије

 

Предмет: Педагошка психологија

Предметни наставник: проф. др Биљана Требјешанин

 1. Садржај ТВ програма које деца радо гледају у зависности од пола (узраста)
 2. Модели понашања у популарним видео играма за децу
 3. Социјални односи деце предшколског узраста у мешовитој групи
 4. Разлози вршњачког одбацивања на предшколском узрасту (млађем школском) у зависности од пола
 5. Разлози за избор најбољег друга на предшколском (раном школском) узрасту у зависности од пола
 6. Изглед деце и особине које им васпитачи (учитељи) приписују
 7. Извори стреса на радном месту васпитача како их они виде
 8. Извори тешкоћа у раду васпитача у инклузивном вртићу

 

Предмет: Педагошка психологија

Предметни наставник: доц. др Невена Буђевац

 1. Тешкоће са којима се васпитачи суочавају у управљању групом
 2. Управљање агресивним понашањем деце (ученика)
 3. Поступци васпитача усмерени на стварање позитивног окружења у групи
 4. Ефикасност различитих начина реаговања на лакше дисциплинске проблеме деце/ученика
 5. Изазови са којима се суочавају васпитачи приликом успостављања правила понашања у групи

 

Предмет: Методика упознавања околине

Предметни наставник: доц. др Гордана Мишчевић Кадијевић

 1. Дидактичке игре у упознавању предшколске деце са околином
 2. Егземпларни приступ у упознавању предшколске деце са околином
 3. Програмирани приступ у упознавању предшколске деце са околином
 4. Проблемски приступ у упознавању предшколске деце са околином
 5. Кооперативни приступ у упознавању предшколске деце са околином

 

Предмет: Методика развоја говора

Предметни наставник: проф. др Зорица Цветановић

 1. Врсте усменог изражавања деце предшколског узраста
 2. Богаћење дечјег речника у васпитно-образовном раду
 3. Предчиталачке вежбе у припремном предшколском програму
 4. Упознавање и тумачење басне у предшколској установи
 5. Језичке игре у васпитно-образовном раду

 

Предметни наставник: доц. др Валерија Јанићијевић

 1. Вежбе артикулације и акустичке вежбе – методичко моделовање активности
 2. Вежбе почетног читања и писања у предшколској установи
 3. Кратке народне умотворине у васпитно-образовном раду
 4. Методичко моделовање активности тумачења бајки Ханса Кристијана Андерсена
 5. Упознавање и тумачење цртаног филма са децом предшколског узраста

 

Предметни наставник: доц. др Валерија Јанићијевић

 1. Усвајање појмова глас, реч и реченица
 2. Модели усложњавања лексичких вежби
 3. Синтаксичке вежбе – развојни приступ
 4. Адаптација бајке у раду са децом предшколског узраста
 5. Проблем разумевања ироније у раду са децом предшколског узраста

 

Предмет: Методика наставе српског језика и књижевности

Предметни наставник: проф. др Зорица Цветановић

 1. Истраживачки задаци у настави књижевности
 2. Обрада књижевног текста у четвртом разреду основне школе
 3. Диктат у настави граматике
 4. Језичке вежбе у настави српског језика
 5. Писмене вежбе у настави почетног читања и писања

 

Предметни наставник: доц. др Валерија Јанићијевић

 1. Ауторска бајка у разредној настави
 2. Научно-популарна књижевност у разредној настави
 3. Књижевноуметнички текстови у настави почетног читања и писања
 4. Методичка апаратура у читанкама за трећи разред основне школе
 5. Методичка апаратура у читанкама за четврти разред основне школе

 

Предметни наставник: доц. др Вишња Мићић

 1. Развој појма реченица у првом циклусу наставе српског језика
 2. Семантичке вежбе
 3. Кратке народне умотворине – методички аспект
 4. Тематско-мотивски приступ бајци у настави
 5. Драмски текстови Александра Поповића у настави

 

Предмет: Методика упознавања околине

Предметни наставник: доц. др Зорица Веиновић

 1. Упознавање околине: методички поступци у учењу о здравој исхрани
 2. Образовање и васпитање за заштиту животне средине у упознавању околине
 3. Саобраћајно васпитање кроз игролике активности у упознавању околине
 4. Упознавање околине: активности у природи и упозавање биљака
 5. Повезивање садржаја упознавања околине и ликовног стваралаштва: значај и могућности

 

Предмет: Методика српског језика и књижевности

Предметни наставник: доц. др Валерија Јанићијевић

 1. Ауторске бајке у разредној настави
 2. Научно-популарна књижевност у разредној настави
 3. Књижевноуметнички текстови у настави почетног читања и писања
 4. Методичка апаратура у читанкама за трећи разред основне школе

 

Предмет: Српски језик/Српски језик I

Предметни наставник: доц. др Бојана Милосављевић

 1. Партикуле у систему врста речи
 2. Номинатив и вокатив у падежном систему српскога језика
 3. Значења и синтаксичке функције акузатива с предлозима
 4. Односна зависна реченица у граматици и правопису
 5. Архаизми и историзми у епским народним песмама
 6. Лексикографске информације у уџбеницима и приручницима за ниже разреде основне школе
 7. Речник српскохрватског књижевног и народног језика САНУ – у науци и пракси
 8. Парадигматски лексички односи у српском језику

 

Предмет: Српски језик/Српски језик I

Предметни наставник: доц. др Горан Зељић

 1. Бројевне врсте у граматикама српског (српскохрватског) језика
 2. Употреба великог и малог слова као ортолошки проблем
 3. О синтагми у нормативним граматикама српског језика
 4. Дублетизам у новим издању Правописа српског језика Матице српске
 5. Приближни (апроксимативни) бројеви у савременом српском језику
 6. Речи са деклинацијом у Малој српској граматици Ђуре Даничића
 7. Врсте речи у Писменици српског језика Вука Караџића
 8. Правописне вежбе у основношколским граматичким приручницима
 9. Синтакса новинских наслова
 10. Сложени предикат у делима савремених српских писаца

 

Предмет: Увод у тумачење књижевности

Предметни наставник: проф. др. Слађана Јаћимовић

 1. Љубавна поезија Бране Петровића у збирци Моћ говора
 2. Путописни елементи у прози Људи говоре Растка Петровића
 3. Мотиви у елегијама Ђуре Јакшића
 4. Хумор и сатира у роману Бакоња фра-Брне Симе Матавуља;
 5. Егзотична култура у Африци Растка Петровића;
 6. Ликови у збирци приповедака Фреде, лаку ноћ Драгослава Михаиловића;
 7. Између профаног и светог – ликови у роману Доротеј Добрила Ненадића;
 8. Родољубива поезија о Великој сеоби: Прелест Севера. Круг рачански, Дунавом Милосава Тешића

Предмет: Увод у тумачење књижевности

Предметни наставник: доц. др Валентина Хамовић

 1. „Јадрански сонети“ Јована Дучића
 2. „Десет сонета нерођеној кћери“ Ивана В. Лалића
 3. Симболизација људи и природе у роману Људи говоре Растка Петровића
 4. Људске судбине у збирци приоповедка Фреде, лаку ноћ Драгослава Михаиловића
 5. Лиризација људских судбина: Записи о Црном Владимиру Стевана Раичковића
 6. Слика детињства у роману Година која пролази кроз авлију Милована Данојлића
 7. Културноисторијска прожимања у роману Зелена чоја Монтенегра Моме Капора
 8. Наивна перспектива у роману Топ је био врео Владимира Кецмановића

 

Предмет: Књижевност за децу и младе

Предметни наставник: доц. др Бриндуша Жујка

 1.  Румунске и универзалне уметничке бајке
 2. Универзум малих створења у румунској књижевности
 3. Теме и мотиви у поезији Елене Фараго
 4. Пријатељи и непријатељи у књижевнсти за децу
 5. Феномен игре и специфичности детињства у прози Јона Креанге

 

Предмет: Методика наставе румунског језика и књижевности

Предметни наставник: доц. др Бриндуша Жујка

 1. Обогаћивање и активизација речника кроз активности школског типа
 2. Стварање вештина правилног усменог изражавања код ученика млађег школског узраста
 3. Групни облик рада у настави румунског језика и књижевности
 4. Програмирана настава граматике у млађим разредима основне школе
 5. Писмени састави као резултат самосталне и креативне активности ученика

 

 

 

 

ТЕМЕ ДИПЛОМСКИХ РАДОВА

2014/2015


ДИДАКТИКЕ СА МЕТОДИКОМ ВОР

Доц. др Александар Стојановић

 1.  Евалуација и самоевалуација у вртићу
 2. Стручна оспособљеност васпитача у функцији васпитања предшколске деце
 3. Морално васпитање деце у припремној предшколској групи
 4. Тематско планирање и програмирање
 5. Фактори успешне сарадње дечјег вртића и породице
 6. Методички поступци васпитача у функцији дечје креативности
 7. Савремене дидактичко-методичке тенденције у раду са децом
 8. Значај саморефлексивних вештина васпитача
 9. Педагошке компетенције васпитача у служби опште припреме предшколске деце за школу
 10. Функција и значај педагошке документације у предшколским установама

 

 

МЕТОДИКА РАЗВИЈАЊА ПОЧЕТНИХ МАТЕМАТИЧКИХ ПОЈМОВА

СМЕР ЗА ОБРАЗОВАЊЕ ВАСПИТАЧА У ПРЕДШКОЛСКИМ УСТАНОВАМА

Проф. Др Јасмина Милинковић

 

 1. Начини и поступци решавања аритметичких задатака на предшколском узрасту
 2. Сиболи – поступци развијања значења симбола на предшколском израсту
 3. Дидатктичке игре у функцији развијања геометријских појмова
 4. Појам броја у Радним листовима за рад деце пред полазак у школу и уџбеницима за први разред
 5. Мере и мерења у свакодневним животним ситуацијама

 

 

МЕТОДИКА НАСТАВЕ МАТЕМАТИКЕ

СМЕР ЗА ОБРАЗОВАЊЕ УЧИТЕЉА

Проф. др Јасмина Милинковић

 1.  Правила аритметике у почетној настави математике
 2. Стратегије решавања задатака у почетној настави математике
 3. Релације у почетној настави математике
 4. Једначине и неједначине
 5. Дидактички материјали у функцији развијања појма броја

 

 

ОБРАЗОВНА ТЕХНОЛОГИЈА

Проф. др Мирослава Ристић

 

 1. Дигиталне игре у разредној настави
 2. Е-учење у програмима стручног усавршавања наставника
 3. Перцепција наставника о вредности поучавања путем игре
 4. Асистивне дигиталне технологије у разредној настави
 5. Аспекти безбедности ученика на интернету у информатичком образовању
 6. Значај отвореног веба у васпитању и образовању
 7. Дигиталне компетенције васпитача
 8. Употреба информационих технологија на раном узрасту

 

 

MЕТОДИКА УПОЗНАВАЊА ОКОЛИНЕ

Доц. др Гордана Мишчевћ Кадијевић

 1.  Дидактичке игре у упознавању предшколске деце са околином
 2. Егземпларни приступ у упознавању предшколске деце са околином
 3. Програмирани приступ у упознавању предшколске деце са околином
 4. Проблемски приступ у упознавању предшколске деце са околином
 5. Кооператвни приступ у упознавању предшколске деце са околином
 6. Методичко обликовање садржаја о различитим празницима у предшколској групи

 

 

МЕТОДИКА НАСТАВЕ МУЗИЧКЕ КУЛТУРЕ

Доц. др Александра Милетић

 1.  „Пећа и вук“ Сергеја Пропфјева –интерактивни приступ музичкој причи у млађим разредима основне школе
 2. Музичка драматизација – игра кроз нивое сагледавања из аспекта корелативних предмета у млађим разредима основне школе
 3. Орфов инструментариј – могућности развоја музичких способности
 4. Стварање предиспозиција за музичко описмењавање – настава музичке културе у 1. и 2. разреду основне школе
 5. Музичка активност слушања музике – могућности корелације са другим наставним предметима у млађим разредима основне школе
 6. Покрет и игра у настави музичке културе у млађим разредима основне школе –
 7. Упознавање основне музичке формуле српске народне песме у млађим разредима основне школе
 8. Откривање музике српског романтизма у млађим разредима основне школе

 

 

ШКОЛСКА ПЕДАГОГИЈА

Проф. др Драгана Богавац

 1. Васпитно-образовна функција школе са целодневном организацијом рада
 2. Васпитно-образовна функција организације наставе у природи
 3. Мала сеоска школа – значај и перспектива
 4. Монтесори школа – значај и перспектива
 5. Учитељ као иноватор у квалитетној школи
 6. Учитељ као евалуатор у квалитетној школи
 7. Улога учитеља у унапређењу квалитета рада школе
 8. Сарадња учитеља и родитеља у квалитетној школи
 9. Сарадња васпитача и стручне службе у предшколској установи

 

 

 

 

 

 

МЕТОДИКА НАСТАВЕ ПРИРОДЕ И ДРУШТВА 2

Проф. др Нада Вилотијевић

 1. Могућности информационе технологије у настави природе и друштва
 2. Место и улога интегративне наставе у настави природе и друштва
 3. Могућности примене игролике наставе у настави природе и друштва
 4. Пројектна настава у настави природе и друштва
 5. Утицај интерактивне наставе на постигнућа ученика у настави природе и друштва

 

 

Методика наставе математике

Проф. др Јасмина Милинковић

 1.  Интегрисани приступ у почетној настави математике
 2. Елементи дискретне математике у наставном програму почетне наставе математике
 3. Брунерове репрезентације у почетној настави математике
 4. Математичке игре у почетној настави математике
 5. Тема по личном избору кандидата.

 

 

МЕТОДИКА РАЗВОЈА ПОЧЕТНИХ МАТЕМАТИЧКИХ ПОЈМОВА

Проф. др Јасмина Милинковић

 1. Интегрисани приступ развоју математичког сазнања у предшколском
 2. периоду;
 3. Улога дидактичких материјала у развоју математичког сазнања;
 4. Развој математичких способности код деце;
 5. Графичко представљање података у предшколском периоду;
 6. Тема по личном избору кандидата
 7. Шеме и правилности у математичком сазнању деце предшколског узраста


Румунски језик и књижевност

доц. др Бриндуша Жујка

 1.  Народне баладе: прикупљање, подела и поетске особености.
 2. Мит као национални симбол у прози Михаила Садовеануа.
 3. Василе Александри – промотер вредности народне румунске поезије.
 4. Пријатељи и непријатељи у књижевности за децу.
 5. Феномен игре и специфичности детињства у прози Јона Креанге.

 

Методика румунског језика у књижевности

доц. др Маринел Негру

 

 1. Учење читања и писања у млађим разредима основне школе
 2. Лингвистичка анализа као метода изучавања румунског језика у школи
 3. Групни облик рада у настави румунског језика и књижевности.
 4. Карактеристике извођења наставе румунског језика у условима                симултане активности
 5. Писмени састави као резултат самосталне и креативне активности         ученика.

 

 

РАЗВОЈНА ПСИХОЛОГИЈА

Проф.др Аурел Божин

 

 1. Фројдова теорија развоја личности
 2. Виготски и социокултурни приступ развоју
 3. Пијажеова теорија когнитивног развоја
 4. Етолошка оријентација у развојној психологији
 5. Фактори психичког развоја

 

Методика наставе српског језика и књижевности

доц. др Зорица Цветановић, доц. др Валерија Јанићијевић

 

 1. Школски писмени задаци у млађим разредима основне школе
 2. Истраживачко читање ученика у настави књижевности
 3. Жанровски модели обраде књижевног текста
 4. Диктат у настави српског језика
 5. Настава граматике у четвртом разреду основне школе
 6. Говорне вежбе у разредној настави

 

 

Методика развоја говора

доц. др Зорица Цветановић, доц. др Валерија Јанићијевић

 

 1. Примена тест-речника у функцији праћења и унапређивања говора
 2. Ситуационе игре у раду на развоју говора
 3. Илустрације у функцији развоја говора предшколског детета
 4. Рецитовање у васпитно-образовном раду
 5. Моторичке вежбе у припремном предшколском програму
 6. Упознавање и тумачење лирске песме у предшколској установи
 7. Басне у васпитно-образовном раду
 8. Методичко моделовање усмерених активности из развоја говора
 9. Обрада књижевносг текста помоћу плана

 

 

 

Књижевност за децу и младе

Проф. др Петар Пијановић, Проф. др Зорана Опачић

 

 1. Етички лик Марка Краљевића
 2. Одлике бајки Иване Брлић Мажуранић
 3. Просветитељске идеје у баснама Доситеја Обрадовића
 4. Слика детињства у Башти сљезове боје Б. Ћопића / Рани јади Данила Киша
 5. Приповедање као вид повратка у детињство у прози Иве Андрића / Ивана Цанкара
 6. Просветитељске идеје у роману Робинсон Крусо Данијела Дефоа
 7. Алегоријско значење романа Гуливерова путовања Џ. Свифта
 8. Одрастање у роману Хајдуци Б. Нушића и Хајдук у Београду Г. Стојковића
 9. Специфичности драме Пепељуга Александра Поповића у односу на народну и бајке Ш. Пероа и браће Грим
 10. Опозиција ја/други у омладинском роману Гласам за љубав Гроздане Олујић
 11. Медијска култура у делу Капетан Џон Пиплфокс Душка Радовића
 12. Стилско-мотивске одлике поезије предзмајевске поезије за децу
 13. Формално-стилске карактеристике саввременог песника за децу по избору
 14. ТЕМЕ И МОТИВИ У ПОЕЗИЈИ ЗА ДЕЦУ ЈОВАНА ЈОВАНОВИЋА ЗМАЈА
 15. Елементи словенске митологије у бајкама Иване Брлић Мажуранић
 16. Басне као вид књижевности за децу (на примеру Езопових и Ла Фонтенових басни)

 

Српска култура у европском контексту

проф. др Aлександар Joвановић

 

 1. Културни значај Српске књижевне задруге
 2. Културни значај Матице српске
 3. Слика Сент Андреје у романима Јакова Игњатовића
 4. Развој високог образовања у Србији (1808–1905)
 5. Ктиторске композиције у српским средњовековним манастирима
 6. Културно-историјски значај кафане „Знак питања“ у Београду
 7. Развој и значај Образовног програма Телевизије Београд (1958-2013)
 8. Позоришта за децу у Београду (1045-2010)
 9. Задужбина Илије М. Коларца – историја и културни значај
 10. Живот и дело Капетан-Мише Анастасијевића
 11. Развој фотографије у Србији
 12. Гимназије у Србији у 19. веку
 13. Јелисавета Начић, прва жена архитекта у Србији
 14. Народни музеј у Београду – настанак, развој и културно-историјски значај
 15. Меморијална архитектура на Новом гробљу у Београду
 16. Архитектура и уметничке збирке Дома Народне скупштине у Београду
 17. Архитектура и уметничке збирке дворова на Дедињу

 

 

 

Породичне педагогије:

Проф. др Нада Вилотијевић

 

 1. Васпитање деце у различитим типовима породице
 2. Породица кроз историју
 3. Породична клима и њен утицај на развој детета
 4. Јачање васпитних компетенција родитеља
 5. Карактеристике и функције савремене породице
 6. Стилови васпитања у породици
 7. Механизми породичног васпитања
 8. Утицај породичних специфичности на васпитање деце
 9. Морално васпитање деце у породици
 10. Естетско васпитање деце у породици

 

Предшколске педагогије

Проф. др Драгана Богавац

 1. Систем предшколског васпитања Фридриха Фребела
 2. Систем предшколског васпитања Марије Монтесори
 3. Сложеност и условљеност функција предшколске установе
 4. Циљеви и функције предшколског васпитања и образовања
 5. Сарадња васпитача и стручне службе у предшколској установи
 6. Предшколска установа као отворен систем
 7. Вредновање квалитета предшколске установе
 8. Дете предшколског узраста у институционалном контексту
 9. Хуманистички приступ у предшколском васпитању и образовању
 10. Савремени трендови у образовању васпитача
 11. Улога и компетенције васпитача у васпитању и образовању
 12. Улога родитеља у припреми детата за вртић

 

Општа педагогиоја

Доц. Др Мирсада Зукорлић

 

 1. Наставник у функцији разредног старешине
 2. Интерперсонална комуникација у школи
 3. Васпитни стил наставника као креатор климе у оделењу
 4. Улога школског педагога у хуманизацији односа у школи
 5. Монтесори педагогија – темељ слободног рада ученика

 

 

СРПСКИ ЈЕЗИК

Проф. др Милица Тешић Радовић

 

 1. Синтакса реченице у основношколским уџбеницима
 2. О синтагми у нормативним граматикама српског језика
 3. Бројевне врсте у граматикама српског (срскохрватског) језика
 4. Александар Белић као нормативиста – Белићев правопис
 5. Употреба великог и малог слова као ортолошки проблем
 6. Бројне именице и изведенице од бројева у систему врста речи
 7. Правописни изузеци – компаративна анализа нормативних приручника после Другог светског рата
 8. Правописне вежбе у основношколским граматичким приручницима
 9. Врсте речи у Писменици српског језика Вука Караџића
 10. Напоредни односи међу независним реченицама

 

 

КЊИЖЕВНОСТ ЗА ДЕЦУ

Проф. др Петар Пијановић, Доц. др Зорана Опачић

 

 1. Сумњиво лице Бранислава Нушића – између комедије интриге и комедије нарави
 2. Путописни елементи у прози Људи говоре Растка Петровића
 3. Ликови жена у роману Сеобе Милоша Црњанског
 4. Слика друштва у роману Кад су цветале тикве Драгослава Михаиловића
 5. Слика детињства у роману Година која пролази кроз авлију Милована Данојлића
 6. Љубавна поезија Бране Петровића у збирци Моћ говора
 7. Мотиви и регистар емоција у породичним народним песмама;
 8. Ликови Јакшића у народним епским песмама;
 9. Мотиви у елегијама Ђуре Јакшића;
 10. Хумор и сатира у роману Бакоња фра-Брне Симе Матавуља;
 11. Покондиреност као извор хумора и сатире – ликови Феме (Покондирена тиква Јована Стерије Поповића) и Живке (Госпођа министарка Бранислава Нушића);
 12. Егзотична култура у Африци Растка Петровића;
 13. Ликови у збирци приповедака Фреде, лаку ноћ Драгослава Михаиловића;
 14. Распад грађанске класе у роману Лагум Светлане Велмар Јанковић;
 15. Лиризација људских судбина: Записи о Црном Владимиру Стевана Раичковића
 16. Сукоб старог и новог у роману Вечити младожења Јакова Игњатовића
 17. Просветитељска улога путовања у Животу и прикљученијима Доситеја Обрадовића
 18. Слика рата у роману Црвене магле Драгише Васића
 19. Између профаног и светог – ликови у роману Доротеј Добрила Ненадића;
 20. Родољубива поезија о Великој сеоби: Прелест Севера. Круг рачански, Дунавом Милосава Тешића

 

Дидактика

Проф. др Сефедин Шеховић

 

 1. Припремање за извођење наставеПрипремање
 2. Избор и коришћење метода у процесу поучавања
 3. Облици наставног рада у разредној настави
 4. Наставници и настава
 5. Процес наставе и процес образовања

 

 

 

 

Методика наставе физичког васпитања

Проф. др Драган Мартиновић

 

 1. Телесно вежбање у функцији корекције деформитета кичменог стуба
 2. Групни облик рада у настави физичког васпитања
 3. Излет као ванчасовна активност деце и омладине

 

Образовна технологија

Проф. др Данимир Мандић

 

 1. Интернет технологије у перманентном усавршавању васпитача
 2. Дидактички медији у интерактивном раду са децом предшколског узраста
 3. Интернет технологије у проблемској настави
 4. Хипертекст у програмираној настави
 5. Интернет технологије у планирању и реализацији наставе природе и друштва
 6. Перманентно усавршавање васпитача коришћењем интернет технологије
 7. Нове технологије у усавршавању васпитача
 8. Перманентно усавршавање васпитача коришћењем интернет технологије
 9. Медијатеке у раду са надарном децом
 10. Веб базирани софтвери у подизању квалитета васпитно-образовног рада
 11. Примене рачунарске технологије у раду са децом са посебним потребама
 12. Дидактички медији у егземпларној настави
 13. Савремене технологије у перманентном усавршавању васпитача
 14. Мултимедијални софтвер у планирању и реализацији васпитно образовног рада
 15. Савремена информациона технологија у планирању и реализацији наставе
 16. Примена образовне технологије у визуализацији наставе природе и друштва у трећем разреду

 

Школско право и администрација

Проф. др Данијела Костадиновић

 

 1. Стање и перспективе образовања наставника
 2. Положај менаџмента у школском законодавству од основне школе до факултета
 3. Европско образовање: концепти и перспективе
 4. Доживотно усавршавање васпитача
 5. Менаџмент у образовању
 6. Школски менаџмент и лидерство
 7. Школска и предшколска документација
 8. Људски капитал-од предшколског васпитања и образовања до доживотног учења
 9. Образовање националних мањина
 10. Образовање Рома у Србији
 11. Предшколско и основно школско образовање – саставни део образовног система
 12. Упоређивање – компарација различитих система образовања (везаних за предшколство) у Србији и Белгији
 13. Школска и предшколска документација
 14. Структура и стратегија развоја и унапређивање квалитета образовања и васпитања у Републици Србији
 15. Компаративни приказ конвенцији о високом образовању са фокусом на својства и одлуке Болоњске декларације

 

Методика наставе природе и друштва

Доц. Др Сања Благданић

 

 1. Ставови учитеља и родитеља о описном оцењивању у настави Света око нас

 

Методика физичког васпитања

Проф. др Даница Џиновић Којић

 

 1. Школска и предшколска документација
 2. Моторички развој предшколског детета
 3. Превентивно телесно вежбање

 

 

ДИДАКТИКА СА МЕТОДИКОМ ВОР

Проф. др Александар Стојановић

 

 1. Функције организације у предшколској установи
 2. Социјализација деце у предшколској установи и улога васпитача у том процесу
 3. Регулисање дечјег понашања у установи
 4. Креативност деце и начини њеног подстицања
 5. Развој дечје самосталности и улога васпитача у том процесу
 6. Поступци и значај посматрања дечјег развоја и понашања