Sajt Savremeno Virtuelna tura FB IN YT   Image Map   Пошаљите нам ваше сугестије на имејл:

Списак одобрених тема за мастер студије

ПРЕДЛОГ ТЕМА ЗА МАСТЕР СТУДИЈЕ

школска 2023/2024.

 

Савремени токови у дидактици

 1. Специфичности групног рада у настави различитих предмета
 2. Ставови учитеља према „новим“ улогама у процесу наставе
 3. Дидактичке карактеристике амбијента за наставу
 4. Дидактичке игре у настави
 5. Дидактичке импликације Гласерове квалитетне школе
 6. Тимска настава у нижим разредима основне школе
 7. Утицај медија на формирање слике о статусу и улогама учитеља
 8. Дидактичко образовање наставника у различитим земљама Европе
 9. Историјски развој наставе и дидактике у Србији
 10. Учење делањем у процесу наставе
 11. Саморегулисано учење у процесу наставе
 12. Скривени курикулум
 13. Значај реципрочног поучавања у настави
 14. Вршњачко оцењивање у наставном процесу
 15. Значај и улога самооцењивања у настави
 16. Изазови у аналитичком оцењивању рада и постигнућа ученика млађег школског узраста
 17. Дидактичке вредности и изазови у примени дијалошке методе у процесу наставе
 18. Дидактичке вредности и изазови у примени монолошке методе у процесу наставе
 19. Стандарди и ефекти примене теста знања у оцењивању рада и постигнућа ученика
 20. Примена различитих видова индивидуализоване наставе у нижим разредима основне школе
 21. Мишљење учитеља о организацији и извођењу допунске и додатне наставе
 22. Конструктивистичка дидактика и импликације за наставну праксу
 23. Карактеристике финског система образовања и импликације за наставну праксу у другим земљама Европе
 24. Сарадња родитеља и учитеља у процесу наставе
 25. Дидактичке карактеристике окружења за наставу и ефекти на процес учења ученика

 

Дидактика са методиком васпитно-образовног рада
проф. др Зорица Ковачевић

 1.  Програм предшколског васпитања и образовања из перспективе васпитача
 2. Подршка добробити детета као циљ предшколског васпитања и образовања
 3. Развој кључних образовних компетенција за целоживотно учење у раду са децом предшколског узраста
 4. Контекст предшколске установе као полазиште у развијању реалног програма
 5. Физичко окружење деце као подстицај за учење и истраживање
 6. Отворен простор дечјег вртића као место учења и истраживања деце
 7. Места у локалној заједници као места учења и истраживања деце
 8. Материјали као подршка развоју истраживачких капацитета деце
 9. Значај и улога социо-културног и педагошког контекста у развијању реалног програма
 10. Значај самосталних практичних и истраживачких активности деце у постављању основа за развој кључних образовних компетенција
 11. Размена знања, искуства, идеја и уверења у постављању основа за развој кључних образовних компетенција
 12. Игра као основ развијања и испољавања добробити детета
 13. Сарадничко учење деце предшколског узраста
 14. Потенцијали учења деце кроз пројекте
 15. Праћење и документовање – подршка учешћа детета у програму и заједничко разумевање учења

 

Дидактике
Проф. др
Сефедин Шеховић

 1. Педагошка схватања Џона Дјуиа
 2. Вежбање у структури наставног процеса
 3. Технолошко-методичка заснованост наставног процеса
 4. Пројектовање дидактичких истраживања
 5. Развијање креативног мишљења код ученика
 6. Образовање као висока моћ човека – појединца
 7. Економисање временом и специфичности распореда рада у настави
 8. Лабораторијски рад у учењу и поучавању
 9. Графички радови у учењу и поучавању
 10. Теорија Виготског о учењу и поучавању
 11. Програмирано учење и програмирана настава
 12. Образовање за све – нови подстицај за развој дидактике
 13. Дидактичка технологија и промене у поучавању и учењу
 14. Дидктика у контексту закона и принципа
 15. Критичка анализа система наставе
 16. Учење као стално формирање умних радњи
 17. Гешталт – теорија учења
 18. Испитивање меморије – претходница за теорије учења
 19. Учење и читање у контексту окружујуће културе

 

Савремени методички правци у настави природе и друштва
Проф. др
Сефедин Шеховић

 1. Огледи у настави природе
 2. Развој наставе природе и друштва
 3. Простор и сналажење ученика у њему
 4. Облици рада у настави природе и друштва
 5. Развој стваралаштва наставом природе и друштва
 6. Картографско описмењавање ученика

 

Дидактике
Проф. др Александар Стојановић

 1. Компетенције учитеља у функцији подстицања даровитих ученика
 2. Васпитно-образовни рад са даровитим ученицима
 3. Значај перманентног стручног усавршавања учитеља
 4. Иновација у настави и стручна оспособљеност учитеља
 5. Вредновање рада школе
 6. Наставне методе у савременој школи
 7. Могућности подстицања стваралаштва у млађим разредима основне школе
 8. Сарадње школе и породице
 9. Облици наставног рада – предности и ограничења
 10. Компетенције учитеља у функцији квалитета  савремене наставе
 11. Морално васпитање ученика у разредној настави
 12. Евалуација и самоевалуација у савременој школи
 13. Значај индивидуализације у разредној настави
 14. Комплексност компетенција учитеља
 15. Даровитост ученика – васпитни изазов
 16. Дидактички поступци у настави страног језика
 17. Значај идентификације даровитих ученика у млађим разредима основне школе

 

Дидактике са методиком ВО
Проф. др Александар Стојановић

 1. Васпитач и даровита деца
 2. Изазови у васпитно-образовном раду са даровитом децо
 3. Значај подршке васпитача дечјем учењу у вртићу
 4. Игра као развијајући потенцијал у предшколском васпитању
 5. Подстицање креативности у вртићу као отвореном систему
 6. Партнерство са породицом и локалном заједницом
 7. Вртић као простор рефлексивне праксе
 8. Примена савремених педагошких теорија у васпитно-образовној пракси вртића
 9. Креирање подстицајног окружења за учење и развој предшколске деце
 10. Култура предшколске установе као димензија савременог курикулума за вртић
 11. Стратегије васпитача у подстицању креативности деце
 12. Значај социјалне интеракције у предшколском васпитању
 13. Креативни потенцијал деце – васпитни изазов
 14. Поступци васпитача при развијању програма усмереног на подршку добробити деце
 15. Значај интегрисаног приступа васпитању предшколске деце
 16. Педагошке компетенције васпитача у функцији подстицања дечје даровитости
 17. Вредновање у предшколском васпитању

 

Методика наставе физичког васпитања
Проф.др Драган Мартиновић
Проф.др Драган Бранковић

 1. Проверавање, напредовање ученика и оцењивање ученика у физичком васпитању
 2. Тактика у одбојци
 3. Рукомет као средство наставе физичког васпитања
 4. Дневни и вишедневни излети
 5. Улога и задаци наставника у организацији и реализацији елементарних игара
 6. Мишљење ученика нижих разреда о физичком васпитању
 7. Ставови и интересовања студената према рекреацији
 8. Вежбање и исхрана
 9. Фитнес у физичком васпитању ученика основне школе
 10. Шах као дидактичко средство
 11. Исхрана у природи
 12. Плесне активности изражене у облику народних игара
 13. Заступљеност естетских спортова у настави физичког васпитања
 14. Корелација методике наставе физичког васпитања са другим васпитним областима
 15. Такмичарске игре на снегу као фактор развоја снаге и брзине
 16. Јога у физичком васпитању деце основношколског узраста
 17. Пливање у школи и могућности у оквиру наставе физичког васпитања
 18. Оцењивање и вредновање у настави физичког васпитања
 19. Плесови као саставни део школских наставних активности
 20. Садржај специфичних активности у природи
 21. Кошарка као средство наставе физичког васпитања
 22. Активности у природи – мере безбедности, сналажење и оријентација
 23. Фудбал – историја – теорија – методика
 24. Кошарка – историја – теорија – методика
 25. Одбојка – историја – теорија – методика
 26. Народни и друштвени дечији плесови
 27. Рукомет – теорија и методика
 28. Примена полигона у настави физичког васпитања
 29. Оцењивање у настави физичког васпитања
 30. Спортске активности ученика у слободно време
 31. Значај пливања и пливачки стилови
 32. Деформитети кичменог стуба
 33. Значај пливања
 34. Поступци спашавања утопљеника
 35. Најчешће спортске повреде
 36. Дискриминација у спорту

 

Савремени методички правци у настави румунског језика и књижевности
Проф. др Маринел Негру

 1. Анализа читанке за 3. разред основне школе на румунском језику
 2. Компаративна анализа читанки за 4. разред основне школе на румунском језику у Републици Србији и Румунији
 3. Обогаћивање и активизација речника ученика млађег школског узраста кроз активности школског типа
 4. Савремене перспективе употребе дидактичке игре на часовима румунског језика у млађим разредима основне школе
 5. Иновативни поступци у развоју креативног мишљења ученика млађег школског узраста

 

Методика физичког васпитања
Проф. др Даница Џиновић

 1. Никола Тесла центар и његова примена у физичком васпитању деце предшколског узраста
 2. Јога у физичком васпитању деце предшколског узраста
 3. Етно плес у формама рада предшколске деце.
 4. Ангажованост предшколске деце у спортским активностима
 5. Фактори развоја ситне моторике код предшколске деце.
 6. Моторна кретања код деце од годину дана.
 7. Дијагностика физичког развоја и моторичких способности деце средње предшколске групе.
 8. Дијагностика физичког развоја и моторичких способности деце старије предшколске групе.
 9. Дијагностика физичког развоја и моторичких способности деце припремне предшколске групе.
 10. Различити облици кретања у слободним активностима предшколске деце.
 11. Различити облици кретања предшколске деце у активностима у дворишту предшколске установе.
 12. Фолклор као фактор успешне реализације завршне приредбе предшколске установе.
 13. Вежбе обликовања као детерминанта правилног и лепог држања тела.
 14. Реализација атлетских дисциплина са децом старије предшколске групе
 15. Реализација атлетских дисциплина са децом припремне предшколске групе
 16. Реализација плесних активности са децом старије предшколске групе
 17. Реализација плесних активности са децом припремне предшколске групе
 18. Оцењивање постуралног статуса предшколске децe
 19. Оцењивање ангажованости предшколске деце на усмереној физичкој активности
 20. Оцењивање ангажованости деце млађе узрасне групе на усмереној физичкој активности
 21. Улога и значај помоћних средства у реализацији усмерене моторичке активности
 22. Утицај свакодневног превентивног вежбања са децом предшколског узраста на побољшање  моторичких способности.
 23. Ставови васпитача о реализацији физичког васпитања са децом раног предшколског узраста.
 24. Улога и значај покретних игара у физичком васпитању деце млађе предшколске групе.
 25. Улога и значај покретних игара у физичком васпитању деце старије предшколске групе.
 26. Улога и значај елементарних игара у физичком васпитању деце припремне предшколске групе.
 27. Улога и значај штафетних игара у физичком васпитању деце припремне предшколске групе.
 28. Улога и значај такмичарских игара у физичком васпитању деце средње предшколске групе.
 29. Улога и значај такмичарских игара у физичком васпитању деце старије  предшколске групе.
 30. Улога и значај такмичарских игара у физичком васпитању деце припремне предшколске групе.
 31. Организација физичких активности предшколске деце на отвореном (двориште, спортски терен).
 32. Дете и спорт.
 33. Вежбе обликовања фактор лепог и правилног држања тела деце.
 34. Моторна кретања код деце од три године живота.
 35. Процена психомоторике горњих екстремитета код предшколске деце
 36. Методика посматрања и оцена разноврсних кретања код предшколске деце у самосталним физичким активностима.
 37. Квантитативни и квалитативни показатељи оцењивања ходања и трчања код деце.
 38. Квантитативни и квалитативни показатељи оцењивања скакања код деце.
 39. Квантитативни и квалитативни показатељи оцењивања правилног бацања код деце.
 40. Преплитање физичких и музичких способности у моторичким активностима деце.
 41. Музичке способности као фактор развоја физичких способности
 42. Преплитање физичких и математичких способности у моторичким активностима деце.
 43. Компетенције васпитача у реализацији пројектних физичких активности са децом предшколског узраста.
 44. Пројектне активности као фактор успешне реализације физичког васпитања у предшколској установи
 45. Ставови васпитача о примени пројектних физичких активности са децом
 46. Aлизација физичког васпитања кроз пројектне активности
 47. Развој ситне моторике и креативних способности кроз пројектне активности деце припремне предшколске групе.
 48. Игра као фактор усавршавања дечјих облика кретања
 49. Вежбе организованог постављања и кретања као фактор ефикасне усмерене моторичке активности деце.
 50. Физичке активности намењене предшколској деци нарушеног здравља

 

Методика упознавања околине
проф. др Гордана Мишчевић

 1. Подстицање дечјег истраживања друштвених појава и процеса.
 2. Паметне играчке у функцији упознавања околине.
 3. Методички аспекти организације посета и излета.
 4. Значај откривања природних појава за децу предшколског узраста.
 5. Упознавање значаја здраве, чисте и очуване животне средине.
 6. Изградња безбедног понашања приликом упознавања околине
 7. Метакогнитивно подстицајне активности упознавања околине.
 8. Учење кроз игру у упознавању околине.
 9. Функционалне игре у упознавању околине
 10. Савремени педагошки ресурси у упознавању околине.

 

Методика наставе природе и друштва
проф. др Сања Благданић

 1. Методичка функција аналогија у настави природе и друштва
 2. Методичка улога уметничких дела у настави природе и друштва
 3. Интегративни потенцијал наставних садржаја о животињама у настави природе и друштва и ликовне културе
 4. Интегративни потенцијал наставних садржаја о биљкама у настави природе и друштва и ликовне културе
 5. Развојност исхода учења и наставних садржаја о води у настави природе и друштва
 6. Развојност исхода учења и наставних садржаја о материјалима у настави природе и друштва
 7. Методичка улога музеја у настави природе и друштва
 8. Методичка улога народних изрека и загонетки у настави природе и друштва
 9. Научно-популарни текстови у настави природе и друштва
 10. Мерење – истраживачка активност у настави природе и друштва
 11. Ставови учитеља о програмима наставе и учења за Свет око нас и Природу и друштво
 12. Могућности интеграције наставе природе и друштва и наставе енглеског језика кроз садржаје о природним феноменима
 13. Искуства учитеља о ефикасним методичким приступима у настави природе и друштва
 14. Квалитет питања у уџбеничким комплетима за Свет око нас/Природу и друштво

 

Методика наставе природе и друштава
проф. др Ивко Николић

 1. Објекти за реализацију наставе природе и друштва
 2. Педагошко-дидактичко-методичке компетенције наставника у настави природе и друштва
 3. Методички приступ настави природе и друштва
 4. Место и улога наставника и ученика у настави природе и друштва
 5. Наставна средства у настави природе и друштва
 6. Заступљеност географских садржаја у настави природе и друштва
 7. Истраживачки рад ученика у пројектној настави природе и друштва
 8. Евалуацијске компетенције наставника у настави природе и друштва

 

Методика упознавања околине
проф. др Зорица Веиновић

 1. Упознавање околине: еколошки аспекти уџбеника за припремни предшколски програм
 2. Улога еколошког филма у упознавању околине
 3. Упознавање околине: пројекти у функцији заштите животне средине
 4. Развој афективног односа предшколске деце према природи у упознавању околине
 5. Упознавање околине: значај експеримената за учење о значају и загађењу ваздуха
 6. Упознавање околине: значај експеримената за учење о значају и загађењу воде
 7. Упознавање околине: мотивација предшколске деце да брину о природи
 8. Покретне игре у функцији упознавања биљака и животиња

 

доц. др Горана Старијаш

 1. Значај пројектне наставе за социјализацију ученика у настави природе и друштва
 2. Интегративни приступ наставним садржајима у првом циклусу основног образовања
 3. Хеуристичка настава као окосница развијајуће наставе природе и друштва
 4. Место и улога одрживог развоја у настави природе и друштва
 5. Могућности примене амбијенталне наставе у настави природе и друштва

 

Образовна технологија
Проф. др Мирослава Ристић

 1. Образовни роботи у функцији стицања међупредметних компетенција
 2. Учење кроз игру у наставном предмету Дигитални свет
 3. Дигиталне дидактичке игре у разредној настави
 4. Изградња безбедног понашања ученика на интернету у настави дигиталног света
 5. Анализа квалитета дигиталних додатака уџбеника за Познавање природе и друштва
 6. Дигитале технологије за истраживачко учење природних наука у разредној настави
 7. Роботика у базичном информатичком образовању
 8. Пројектни приступ у настави дигиталног света
 9. Визуелно програмирање у настави дигиталног света
 10. Методички потенцијал обрнуте учионице у настави дигиталног света
 11. Стандарди квалитета образовних дигиталних материјала у разредној настави
 12. Компетенције васпитача за одговорну и ефикасну употребу дигиталних технологија
 13. Дигиталне технологије у функцији развијања програма у предшколској установи
 14. Паметне играчке у васпитно-образовном раду
 15. Дигиталне технологије у функцији развоја ране еколошке писмености
 16. Стандарди квалитета дигиталних образовних ресурса за децу предшколског узраста
 17. Дидактичко-методичке стратегије васпитно-образовног рада за развој алгоритамског начина мишљења
 18. Дидактичке дигиталне игре у васпитно-образовном раду

 

Образовна технологија
Проф.др Данимир Мандић

 1. Дигитална зрелост у образовно-васпитној установи
 2. Интернет технологије у функцији вредновања знања ученика
 3. Интернет технологије у планирању и реализацији наставе природе и друштва за трећи разред основне школе
 4. Информационе технологије у реализацији активности физичког васпитања за децу предшколског узраста
 5. Дигиталне образовне игре
 6. Значај информационе технологије у образовању у САД-у
 7. Студентски спорт као фактор здравог живота
 8. Ставови ученика млађег школског узраста о начину коришћења слободног времена и боравка у природи
 9. Дигиталне игре у функцији подстицаја за учење
 10. Интернет технологије у интегративној настави природе и друштва
 11. Мултимедијални софтвери у организацији наставе у првом разреду
 12. Оспособљеност васпитача за коришћење информационих технологија у планирању активности

 

Методика наставе математике
Проф. др Оливера Ђокић

 1. Ученичке стратегије просторног резоновања
 2. Анализа уџбеника математике и прилике за учење при мерењу површине
 3. Визуелизација при мерењу површине
 4. Мерење површине сложених фигура (састављених од композитних облика)
 5. Динамичка концепција површине и мерење површине

 

Методика развоја почетних математичких појмова
Проф. др Оливера Ђокић

 1. Промена парадигме почетног математичког образовања
 2. Концепцијски заокрет у сагледавања дечијег просторног резоновања
 3. Задаци у функцији дечијег просторног резоновања
 4. Мерење дужине на раном узрасту и путање учења
 5. Дечије акције на задацима мерења дужине: стратегије и когнитивна својства

 

Методика наставе математике
Проф. др Маријана Зељић 

 1. Стратегије сабирања у почетној настави математике
 2. Стратегије множења у почетној настави математике
 3. Задаци поређења – семантичка структура
 4. Модели решавања једначина
 5. Нестандардни задаци у почетној настави математике
 6. Стратегије решавања проблемских задатака
 7. Задаци нумерације и њихово разумевање од стране ученика
 8. Концептуално разумевања појма површине
 9. Нивои разумевања појма обима фигуре
 10. Врсте разумевање разломака од стране ученика

 

Методика развоја почетних математичких појмова
Проф. др Маријана Зељић

 1. Разумевање појма броја
 2. Развијање математичког мишљења на раном узрасту
 3. Стратегије решавања математичких проблема предшколске деце
 4. Интуитивно сабирање и одузимање
 5. Геометрија у реалном окружењу
 6. Математичке игре
 7. Разбијање способности бројања на предшколском узрасту
 8. Квантитативно мишљење
 9. Репрезентације појма броја
 10. Представљање података на предшколском узрасту

 

Образовна технологија
Проф. др Филдуза Прушевић Садовић

 1. Улога дигиталне технологије у савременом образовном систему
 2. Предности и недостаци коришћења вештачке интелигенције у млађим разредима основне школе
 3. Могућности коришћења савремене технологије у процесима праћења, мерења и вредновања ученичких знања
 4. Предности и недостаци учења на даљину у млађем школском узрасту
 5. Конкурентност знања у савременом окружењу
 6. Едукативне апликације у настави
 7. Могућности коришћења савремених средстава у интегративној настави
 8. Искуства наставника и ученика млађих разреда основне школе у реализацији пројектне наставе
 9. Искуства наставника у коришћењу савремених наставних средстава
 10. Ефекти савремених наставних средстава на квалитет знања и ефикасност учења у млађим разредима

 

Српски језик
проф. др Горан Зељић

 1. Синтакса реченице у основношколским уџбеницима
 2. Александар Белић као нормативиста – Белићев правопис
 3. Бројне именице и изведенице од бројева у систему врста речи
 4. Правописни изузеци – компаративна анализа нормативних приручника после Другог светског рата
 5. Стандардизација верзалних и вербализованих скраћеница
 6. Фонолошка и морфолошка адаптација скраћеница из страних језика
 7. Декомпоновани предикат и функционалностилска маркираност
 8. Српски правопис за средње школе из 1914. године Милана Петровића и данашња правописна норма
 9. Футуроид у делима савремених српских писаца
 10. Морфофонолошка правила и изузеци у граматичким приручницима од М. Стевановића до данас

проф. др Бојана Милосављевић

 1. Граматички садржаји и граматичка терминологија у Вуковој Писменици
 2. Односна зависна реченица у граматици и правопису
 3. Садржаји из лексикологије у основношколским граматичким уџбеницима
 4. Терминолошка лексика из обласити информатике у основношколским уџбеницима за предмет Дигитални свет
 5. Терминолошка лексика у основношколским уџбеницима за предмет Свет око нас
 6. Лексика из сфере религије у основношколским уџбеницима за верску наставу
 7. Матаметичка терминологија у основношколским уџбеницима за математику
 8. Одлике научног стила у граматичким уџбеницима за основну школу
 9. Фразеологија у књижевности за децу (на примеру изабраног дела)
 10. Узвичне реченице у народним или у ауторским бајкама (на примеру изабраних бајки)
 11. Употреба глагола у народним или у ауторским бајкама (на примеру изабраних бајки)
 12. Врсте атрибута у поезији за децу (на примеру изабраних песама)
 13. Синтагме у поезији за децу / у бајкама (народним или ауторским) (на примеру изабраних песама или бајки)
 14. Односне зависне реченице у народним или у ауторским бајкама (на примеру изабраних песама или бајки)
 15. Именске речи у баснама Доситеја Обрадовића
 16. Лексички слојеви у Фреде, лаку ноћ Драгослава Михаиловића
 17. Језик и стил завичајног писца (писац по избору)
 18. Језик и стил Малог Политикиног забавника
 19. Функционалностилске одлике текстова у Малом Политикином забавнику
 20. Форме учтивости у изабраним драмама Александра Поповића

доц. др Ана Петровић Дакић

 1. Слика образовног система и учесника у њему у медијском дискурсу
 2. Језичка изградња односа Ми : Други у уџбеницима за ниже разреде основне школе
 3. Други у учионици/соби
 4. Дискурс „тешких тема“ у разговору одраслих са децом
 5. Изградња идентитета путем дискурса у уџбеницима за ниже разреде основне школе
 6. Дечја самоизградња идентитета кроз језик у учионици/соби
 7. Језичка изградња рода у јаслицама у троуглу дете – васпитач – друга деца
 8. Језички елементи конструкције рода у основношколским језичким уџбеницима
 9. Конструкција идеалног ученика у школским програмима, уџбеницима или медијима
 10. Језичке идеологије у школским програмима, уџбеницима, учионици или соби
 11. Критичка анализа дискурса на релацији учитељ/васпитач – родитељи
 12. Идеологија у самопредстављању приватних школа
 13. Тржиште и стратегије убеђивања у рекламном дискурсу одређених курсева
 14. Дискурс српских универзитета
 15. Дискурзивно грађење међусобних односа у онлајн студентским групама
 16. Дечји погледи на писменост у сиромашнијим подручјима
 17. Мешање глаголских основа у дечјем језику
 18. Језичко стваралаштво и развој творбених механизама у дечјем језику
 19. Усвајање зависних реченица код деце
 20. Корпуси дечјег језика у свету и код нас

 

Увод у тумачење књижевности
проф. др. Слађана Јаћимовић

 1. Епски јунаци у песмама косовског циклуса и драми Бој на Косову Љубомира Симовића
 2. Љубавна поезија Милутина Бојића
 3. Слика мегалополиса у Роману о Лондону Милоша Црњанског
 4. Женски ликови у Другој књизи Сеоба Милоша Црњанског
 5. Траума одрастања – Рани јади и Башта, пепео Данила Киша
 6. Проклета авлија Владимира Кецмановића – пораз људскости у роману Осама
 7. Хумор и сатира у роману Бакоња фра-Брне Симе Матавуља
 8. Између профаног и светог – ликови у роману Доротеј Добрила Ненадића
 9. Родољубива поезија о Великој сеоби: Прелест Севера. Круг рачански, Дунавом Милосава Тешића
 10. Историјско и легендарно у роману Омер паша Латас Иве Андрића
 11. Књижевни ликови у збирци Лица Иве Андрића
 12. Хумор и гротеска у драмама Душана Ковачевића
 13. Слика рата и људских судбина у роману Судбине Мирослава Поповића
 14. Људске судбине у роману Дан шести Растка Петровића

проф. др Валентина Хамовић

 1. Детињство као златна бајка о људима Башта сљезове боје Бранка Ћопића
 2. Балада о сиромаштву Милована Данојлића као модерни билдунгсроман
 3. Елементи дечјег фолклора у циклусу „Игре” из збирке песама Непочин поље Васка Попе
 4. Феноменологија простора у приповеци „Буре” Исидоре Секулић и „Лилика” Драгослава Михаиловића у контексту дечјег поимања света
 5. Лирски дневник одрастања: дете као сведок историјских догађаја у поеми „Детињство” Оскара Давича
 6. Људске судбине у збирци приоповедaка Фреде, лаку ноћ Драгослава Михаиловића
 7. Наивна перспектива и доживљај рата у роману Топ је био врео Владимира Кецмановића

 

Драма и покрет
доц. др Ана Миловановић

 1. Лутка Аћим као главни дечји лик  у телевизијској серији „На слово, на слово” Душана Радовића
 2. Mетафорични и метонимијски потенцијали лутке у телевизијској серији „На слово, на слово” Душана Радовића
 3. Слика предшколског детета у телевизијској серији „На слово, на слово” ДушанаРадовића
 4. Потенцијали лутке у функцији усвајања почетних математичких појмова и релација у телевизијској серији „На слово, на слово” Душана Радовића
 5. Представљање образовних садржаја лутком у функцији дететовог упознавања околине у програмима за децу Телевизије Београд
 6. Представљање наставних садржаја природе и друштва у луткарским програмима за децу Телевизије Београд
 7. Лутка у функцији развоја дечје визуелне перцепције и креативности у програмима за децу Телевизије Београд
 8. Језик и говор лутке у програмима за децу Телевизије Београд у функцији развоја дечјег говорa
 9. Значај лутке за морално васпитање у „Коларићу –Панићу” Љубише Ђокића

 

Српска култура у европском контексту
проф. др Слађана Јаћимовић 

 1. Културни значај Матице српске
 2. Слика српске културе у Описанију Србије Вука Стефановића Караџића
 3. Ја и други у Писмима из Италије Љубомира Ненадовића
 4. Културни значај Српске књижевне задруге
 5. Развој високог образовања у Србији (1808–1905)
 6. Век Универзитета у Београду: образовни, научни и културни значај
 7. Јелисавета Начић, прва жена архитекта у Србији
 8. Словенска митологија у Бурлесци Господина Перуна Бога Грома Растка Петровића
 9. Развој становања у Србији током 20. века
 10. Народна библиотека Србије: историја и културно-образовни значај
 11. Модели српске културе у језичким фразеологизмима
 12. Српско културно наслеђе у Будимпешти
 13. Сукоб различитих културних модела у романима Јакова Игњатовића
 14. Први светски рат у српској ликовној уметности
 15. Просветно-културни значај гимназије у Сремским Карловцима
 16. Идеја националног стила у српској архитектури 20. века
 17. Развој филмске уметности у Србији у првој половини 20. века
 18. Слика учитељског позива у романима српске модерне
 19. Модернизам у српској архитектури (1918–1945)
 20. Историја и културно-просветно деловање Народне библиотеке Србије
 21. Одевање у Србији током двадесетог века: континуитет и промене
 22. Слика српског друштва у роману Корени Добрице Ћосића
 23. Позоришта у Београду с краја деветнаестог и почетка двадесетог века (1868‒1914): мисија, репертоари, културни значај
 24. Српски интелектуалци током Првог светског рата
 25. Историјат и културни значај музичког фестивала Мокрањчеви дани

 

Књижевност за децу и младе
проф. др Зорана Опачић

 1. Слика детета у поезији Јована Јовановића Змаја
 2. Место и значај поема Александра Вуча у књижевности за децу (надреализам и социјална критика)
 3. Језичке игре у поезији Душана Радовића
 4. Драмски текстови Душана Радовића
 5. Слика света у збирци Фуруница јогуница (или Родна година или Песме за веома паметну децу) Милована Данојлића
 6. Побуна детета у поезији Драгомира Ђорђевића / Рајка Петрова Нога / Владимира Андрића
 7. Однос деце и одраслих у поезији за децу – између ауторитета и слободе (на одабраним примерима)
 8. Улога и значај листа Политика за децу (или Пионири или Полетарац)
 9. Алегорија у руху бајке (Ханс Кристијан Андерсен или Оскар Вајлд или Гроздана Олујић)
 10. Словенска митологија у Причама из давнина Иване Брлић Мажуранић
 11. Преобликовање елемената народне бајке у ауторској бајци (на примеру једног аутора)
 12. Слика савременог света у бајкама Гроздане Олујић
 13. Приповедање као повратак у детињство у приповеткама Бранка Ћопића и Данила Киша (или Ива Андрића)
 14. Приповедна проза Бранка Ћопића
 15. Земља чуда као алузија на реалност – Луис Керол, Алиса у земљи чуда
 16. Вршњачки односи у романима Хајдуци Бранислава Нушића и Орлови рано лете Бранка Ћопића (или Хајдук у Београду Градимира Стојковића)
 17. Бунтовни јунак омладинског романа (Гласам за љубав Гроздане Олујић или Ловац у ражи Џерома Дејвида Селинџера или Белешке једне Ане Моме Капора)
 18. Одлике сценске бајке Александра Поповића („Пепељуга“ или „Црвенкапа“ или „Снежана и седам патуљака“)
 19. Млади јунак савременог романа за децу (на примеру романа Игора Коларова или Јасминке Петровић или Владимира Андрића или Уроша Петровића)
 20. Читалац као јунак у савременој прози за децу и младе (Михаел Енде или Корнелија Функе или Гордана Тимотијевић)
 21. Сан о вечитом детињству – Џејмс Метју Бери, Петар Пан
 22. Модел младог хероја у фантастичном роману (на одабраним примерима)

 

проф. др Јелена Панић Мараш

 1. Разградња породице у роману Гласам за љубав Гроздане Олујић
 2. Модели приповедања у причама за децу аутора по избору
 3. Портрети деце у поемама Александра Вуча
 4. Мотив љубави у поезији Мирослава Антића
 5. Између хумора и педагогије – поезија за децу Јована Јовановића Змаја
 6. Начело игре у поезији и краткој прози Душана Радовића
 7. Мотив дечје дружине у роману по избору из серијала о Хари Потеру Џ. К. Ролинг
 8. Елементи словенске митологије и усмене књижевности у романима Иване Нешић Зеленбабини дарови и Тајна немуштог језика
 9. Свет детињства у збирци Деца Иве Андрића
 10. Идеолошки подтекст сликовница (на примеру изабраних сликовница)
 11. Табу теме у књижевности за децу: смрт, болест, губитак (на примеру изабраних романа)
 12. Младе јунакиње у романима Јасминке Петровић
 13. Стварносна проза Весне Алексић
 14. Поређење бајке по избору и цртаног (играног) филма (Пепељуга, Лепотица и звер, Снежна краљица, Успавана лепотица…)
 15. Школа и школски систем у Хајдуцима и Аутобиографији Бранислава Нушића и Орлови рано лето Бранка Ћопића
 16. Хришћански елементи у бајкама Х. К. Андерсена и Оскара Вајлда
 17. Лик Светог Саве у народној књижевности
 18. Свет природе у поезији за децу Десанке Максимовић
 19. Чудесна бића у поезији Љубивоја Ршумовића
 20. Модели приповедања у романима Игора Коларова Аги и Ема и Дванаесто море

 

Методика развоја говора
проф. др Вишња Мићић

 1. Вербалне асоцијације код предшколске деце у пројектном контексту
 2. Функције лутке медијатора у подстицању развоја говора деце
 3. Подстицање језичког стваралаштва деце – како настаје наратив
 4. Описивање као елемент дечје ситуационе нарације и учешће чула у њему
 5. Дечје разумевање и стварање загонетака
 6. Семантичке игре
 7. Подстицање развоја ране писмености
 8. Дечје поимање основних језичких јединица
 9. Синтаксичке игре
 10. Функција алтернативног представљања гласова и речи
 11. Функције сликоприче и сликопесме
 12. Подстицање развоја графомоторике
 13. Могућности плеса писања
 14. Учешће претчиталаца у процесу читања
 15. Предвиђање као стратегија разумевања прочитаног
 16. Интертекстуалне везе као чинилац избора и редоследа читања књижевних дела
 17. Уметнички одговори на етику традиционалне басне – методички аспект
 18. Лик Марка Краљевића у савременој поезији за децу – методички аспект
 19. Пројектни приступ бајци
 20. Пројектни приступ антагонистима бајке у поезији за децу
 21. Пројектни приступ читању Пустолова Владимира Андрића

 

доц. др Владимир Вукомановић Растегорац

 1. Игролики приступ развоју експресивне функције говора код деце
 2. Иконички и симболички гестови у васпитно-образовном раду
 3. Номинални реализам код деце – методички приступ
 4. Дечје разумевање неологизама и бесмислених речи
 5. Усвајање творбених модела кроз игру – методички аспект
 6. Рецепција кратких прича Данила Хармса код деце предшколског узраста
 7. Тајна рођења у савременој поезији за децу – методички приступ
 8. Методички потенцијал песама о пролећу у васпитно-образовном раду
 9. Љубомора и завист у књижевности за децу – методички аспект
 10. Баке и деке у поезији за децу – методички приступ теми старости
 11. Присуство текстова са мотивом смрти биљке у предшколском васпитању
 12. Књиге које лече – тумачење терапеутских сликовница у раду са децом предшколског узраста
 13. Методички приступ стрипу и његовим јунацима у предшколској установи
 14. Утицај анимираног филма на развој невербалне комуникације код деце
 15. Како тумачити рекламе са децом – методички приступ

 

доц. др Ђорђе Јанковић

 1. Освешћивање типичних омашки у развоју морфолошког система код деце
 2. Комуникациона потреба као фактор успешности именовања синонима/антонима код деце предшколског узраста
 3. Фактори успешности дечјег грађења речи
 4. Утицај контекста на разумевање непознатих мотивисаних речи код деце предшколског узраста
 5. Методички приступ сегментацији текста на предшколском узрасту
 6. Методички приступ рашчлањавању клитика на предшколском узрасту
 7. Словне игре у приручницима за децу предшколског узраста
 8. Развој дечјег говора у „Полетарцу“ Душана Радовића
 9. Утицај садржаја корица књига за децу на мотивисаност за читање
 10. Методички приступ поемама за децу Бранка Ћопића
 11. Савремене адаптације класичних бајки
 12. Редослед у анализи акценатских компонената при дечјем дискриминисању српских акцената
 13. Музика као подстицај за састављање широког говорног исказа
 14. Подстицање развоја језичког ритма кроз рад на кратким народним умотворинама
 15. Однос текстуалног и музичког доживљаја у композицијама за децу
 16. Утицај васпитачевог читања на доживљавање и разумевање текста за децу
 17. Глумачка читања текстова за децу у дијахронијској перспективи
 18. Говор у нахсинхронизованим цртаним филмовима у дијахронијској перспективи

 

Методика наставе српског језика и књижевности
проф. др Зорица Цветановић

 1. Поступци обраде слова у настави почетног читања и писања
 2. Редослед учења слова у савременим букварима
 3. Писмене вежбе у настави почетног читања и писања
 4. Методичка структура уџбеника за учење другог писма − латинице
 5. Дидактичко-методичка средства у настави почетног читања и писања
 6. Методичко тумачење народне басне у разредној настави
 7. Басне Доситеја Обрадовића у млађим разредима основне школе
 8. Дидактичко-методичка апаратура за народне бајке у читанкама за разредну наставу
 9. Обрада домаће лектире у трећем разреду основне школе
 10. Врсте читања у млађим разредима основне школе
 11. Методички приступ препричавању у разредној настави
 12. Богаћење речника ученика у настави српског језика
 13. Моделовање часова граматике у млађим разредима основне школе
 14. Лингвометодички текстови и задаци за обраду именица у уџбеницима
 15. Правописне вежбе у млађим разредима основне школе
 16. Групни облик рада у настави српског језика

 

проф. др Валерија Јанићијевић
доц. др Бојан Марковић

 1. Концепција предмета Српски језик у разредној настави
 2. Разредна и предметна настава књижевности – континуитет или прекид (у програмима и уџбеницима за четврти и пети разред основне школе)
 3. Савремена поезија/прича за децу у разредној настави (или конкретизација дела одређеног аутора)
 4. Обрада романа у млађим разредима
 5. Контекстуализација и тумачење одломка из романа у разредној настави
 6. Стилске фигуре и њихова значења– методички приступ стилистици у у разредној настави
 7. Методички приступ мотиву смрти у књижевним текстовима за млађе разреде
 8. Драмска књижевност у разредној настави
 9. Методичка анализа савремених буквара (одобрених за школску 2022/2023. годину)
 10. Књижевноуметнички текстови у савременим букварима (одобреним за школску 2021/2022. годину)
 11. Методички приступ учењу другог писма
 12. Променљиве врсте речи у разредној настави српског језика (или конкретизација одређене врсте речи)
 13. Методички приступ садржајима из правописа у разредној настави
 14. Књижевноуметнички текст у настави говорне културе
 15. Вежбе читања нелинеарних књижевних и других текстова
 16. Лексичке и семантичке вежбе у раду са ученицима
 17. Читање и обликовање младог читаоца у настави српског језика
 18. Читање и обрада сликовница у првом и другом разреду основне школе
 19. Анимирани и цртани филм на часовима српског језика

 

Академско писање
проф. др Слађана Јаћимовић 

 1. Одлике и врсте стручних студентских радова
 2. Методологија израде мастер рада
 3. Критичка издања, одлике и значај
 4. Одлике научног стила
 5. Појам и стилови цитирања

 

 

Методика физичког васпитања
Проф.др Даница Џиновић
Доц.др Владан Пелемиш

 1. Вежбе организованог постављања и кретања као детерминанта ефикасне усмерене активности
 2. Улога, значај и организација активности у води за децу предшколског узраста
 3. Покретна игра као детерминанта развоја брзине код најстарије предшколске деце
 4. Пројектне активности као фактор успешне реализације атлетских активности са децом припремне предшколске групе
 5. Анализа и реализацији физичког васпитања за предшколску децу у новим основама програма

 

Педагошка психологија
доц.др Љиљана Плазинић

 1. Уверења студената о припремљености за обављање улога васпитача (учитеља)
 2. Ефекти васпитних стилова наставника на степен и врсте мотивације за учење ученика
 3. Особине наставника значајне за успешно поучавање: ставови, очекивања, знања и вештине
 4. Праксе диференцијације наставе у односу на индивидуалне разлике међу децом
 5. Повезаност екстравертности-интровертности наставника са задовољством послом
 6. Испитна анксиозност и начини њеног превазилажења
 7. Образовно-васпитна подршка породице и академски успех деце
 8. Уверења наставника о раду са даровитом децом
 9. Уверења наставника о раду са децом са тешкоћама у развоју и учењу
 10. Ефекти психосоцијалне климе у разреду
 11. Дисциплинске мере наставника
 12. Конструктивна и неконструктивна комуникација у разреду
 13. Механичко и смислено учење у настави
 14. Мотивација за школско учење и начини подстицања у настави;
 15. Заступљеност индивидуалних и интерактивних активности у настави
 16. Праћење и вредновање рада ученика;
 17. Модели понашања у популарним медијима за децу (филмовима, игрицама…)
 18. Радне навике и академски успех
 19. Стратегије учења и академски успех
 20. Квалитет уџбеника за млађи основношколски узраст

 

Методика наставе музичке културе
Проф. др Нака Никшић

 1. Експериментисање звуцима у настави музичке културе
 2. Интегративни приступ у реализацији музичких садржаја од I до IV разреда основне школе
 3. Методичка функција свирања на дечјим музичким инструментима у увођењу ученика у музичку писменост
 4. Музичке игре у функцији развоја музичких способности и музичког описмењавања ученика узраста седам до једанаест година
 5. Заступљеност слушања музике у млађим разредима основне школе
 6. Музички садржаји у функцији афективног развоја ученика узраста седам до једанаест година
 7. Препознавање и усмеравање музички даровитих ученика у разредној настави
 8. Мултимедији у настави музичке културе у млађим разредима основне школе
 9. Праћење и вредновање музичког развоја ученика од I до IV разреда основне школе
 10. Ваннаставне музичке активности у разредној настави

 

Доц. др Алма Тртовац Дедеић

 1. Народна песма и њен значај у настави музичке културе
 2. Покрет и игра у настави музичке културе у млађим разредима основне школе
 3. Рад на музичком описмењавању ученика млађих разреда основне школе
 4. Интегративни приступ у реализацији садржаја музичке културе у разредној настави
 5. Дечја игра и стваралаштво

 

Методика наставе музичке културе
Доц. др Александра Стошић

 1. Избор музичког материјала за развој вокалних способности од 6. до 9. године.
 2. Значај и улога музичких игара у елементарној музичкој писмености.
 3. Ставови учитеља о заступљености народних игара у настави музичке културе.
 4. Развој ритмичких способности ученика у разредној настави.
 5. Уџбеник музичке културе у функцији подстицања креативних способности ученика.
 6. Значај музике за развој ученика на млађем школском узрасту.
 7. Примена Орфових инструмената у почетном музичком описмењавању.
 8. Музичке приче као подстицај развоја музичких и језичких способности у интегрисаој настави музичке културе и енглеског језика.

 

Општа пeдaгoгиja
Проф.др Мирсада Зукорлић

 1. Васпитна мисија савремене школе
 2. Смисао и значај физичко-здравственог васпитања
 3. Смисао и значај еколошког васпитања
 4. Јачање аутономије ученика у васпитно-образовном  раду
 5. Ауторитет   наставника у савременој школи
 6. Традиција као детерминанта васпитања
 7. Васпитање за хумане односе међу половима

 

Методика наставе математике
Проф. др Јасмина Милинковић

 1. Пројекат- мост од стварности до математике
 2. Просторно резоновање  у математици и ликовној култури
 3. Математика у свету око нас
 4. Математика у физичком васпитању
 5. Математика у поезији за децу
 6. Методичка трансформација разломака у уџбенику
 7. Децимални запис броја – методички трансформација  у уџбенику
 8. Комбинаторни задаци у  уџбеницима математике
 9. Визуелни елементи у математичким задацима
 10. Визуелизација у решавању аритметичких задатака
 11. Дељење-методичка трансформација у уџбенику
 12. Тест за самоевалуацију ученика у математичком уџбенику
 13. Мултипликативно резоновање ученика
 14. Математичке игре у уџбеницима
 15. Математичке игре у предшколском васпитању
 16. Математичке игре у пројектима у вртићу

 

Методика музичког васпитања
доц. др Маја Соколовић Игњачевић

 1. Певање у предшколском образовању и васпитању у Србији у оквиру нове програмске парадигме
 2. Традиционални садржаји у предшколском музичком васпитању
 3. Музичке дидактичке игре у предшколском музичком васпитању
 4. Музичке игре и покрет уз музику у периоду предшколског узраста
 5. Заступљеност музичких игара у пројектним активностима деце
 6. Заступљеност музичког васпитања у пројектним активностима у предшколским установама
 7. Дечји инструменти у предшколском музичком васпитању
 8. Избор композиција за певање у раду са децом предшколског узраста
 9. Избор композиција за слушање у раду са децом предшколског узраста
 10. Употреба програмске музике у музичким активностима деце предшколског узраста
 11. Улога, значај и начини рада у области слушања музике у предшколском узрасту
 12. Бројалице у музичким активностима предшколске деце