Sajt Savremeno Virtuelna tura FB IN YT   Image Map   Пошаљите нам ваше  сугестије на имејл:

ИЗДАВАШТВО

ИЗДАВАЧКА ДЕЛАТНОСТ


Према Стандарду о квалитету уџбеника и друге литературе, Учитељски факултет (Београд) у високом обиму испуњава захтеве везане за реализацију овог критеријума. То значи да је само за послењих пет година објављено око осамдесет наслова у подручју уџбеника, монографске литературе, разних приручних издања и периодичних публикација. Практично, за све кључне научне дисциплине које се изучавају на Учитељском факултету написане су, приређене и одштампане књиге које значајно помажу унапређивању научног рада на Факултету, па и саме наставе. Реч је о књигама из дидактике, методике (за разне дисциплине), психологије личности и развојне психологије, српског језика и граматике, страних језика, уметности, теорије књижевности, увода у књижевност, књижевности за децу и младе, математике, социологије образовања, основа школског законодавства, физичког васпитања, менаџмента у образовању, антропологије, историје културе, па и белетристике која прати прописане програме из књижевности. Саставни део издавачке делатности на Факултету су зборници са научних скупова и часопис Иновације у настави који редовно излази четири пута годишње. Међу издањима су и објављени магистарски и докторски радови које наставници објављују у едицији Монографије. Овако профилисана и конципирана издавачка делатност планирана је и за наредни период. За 2013. годину, поред других књига, планирано је да буде завршен и објављено ново издање Монографије УФ и велики Лексикон образовних термина. Реч је о колективном ауторском делу на којем је ангажовано више од стотину аутора са Учитељског факултета, али и професори са други факултета и института из целе земље.

ИЗДАВАЧКИ ПЛАН ЗА 2015. ГОДИНУ

1. Александар Јовановић, Слађана Јаћимовић, Валентина Хамовић, Увод у проучавање књижевности I и II (хрестоматија)
2. Зорица Цветановић, Валерија Јанићијевић, Вишња Мићић, Развој говора детета у предшколској установи – уџбеник за студенте учитељских и педагошких факултета за образовање васпитача у предшколским установама
3. Вера Белокапић Шкунца, Маријана Папрић, Уџбеник за предмет Руски језик
4. Миломир Мучибабић, Социологија (уџбеник/хрестоматија)
5. Александра Милетић, Тонске основе српског музичког наслеђа
6. Душан Радовић, Избор из дела
7. Зорана Опачић, Антологија поезије за децу предзмајевског доба
8. Александар Вучо, Избор из дела
9. Валентина Хамовић, Наивна песна Милована Данојлића: поетика и поетска пракса
10. Валерија Јанићијевић, Теорија књижевности у нижим разредима основне школе
11. Зорица Веиновић, Потрошачки начин живота и проблеми у животној средини у настави природе и друштва
12. Вишња Мићић, Синтакса у млађим разредима основне школе
13. Зорана Опачић, Слика о себи и другом у књижевности за децу и младе
14. Оливера Ђокић, Реално окружење у почетној настави геометрије
15. Драгана Богавац, Породица и родитељство
16. Зорана Опачић, Ауторска бајка
17. Александар Стојановић, Драгана Богавац, Методичке стратегије дечијих потенцијала у савременој предшколској установи